Zamówienie publiczne z 28.10.2017r.

Centrum Kultury Zamek Krzyżacki  w Toruniu
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację prac konserwatorskich dla zadania:

„Prace konserwatorskie Zamku Krzyżackiego”, w ramach projektu „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II’.

FE Infrastruktura i SrodowiskoUE EFRR

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Dokumenty do pobrania:

1 - Ogłoszenie nr 608737-N-2017 z dnia 28.10.2017r.
2 - Ogłoszenie nr 500050634 - zmiana ogłoszenia 28.10.2017
3 - SIWZ Prace konserwatorskie Zamku Krzyżackiego w Toruniu 28.10.2017
4 - Program Konserwatorski wnętrz ganku i wieży gdaniska Zamku Krzyżackiego w Toruniu oraz ogrodzenia pomiędzy bramą kamienną a generałówką
5 - Program konserwatorski wschodniego muru fosy Zamknu Krzyżackiego od strony zachodniej
6 - Ilustracje do Programu konserwatorskiego wschodniego muru fosy Zamku Krzyżackiego od strony zachodniej
7 - Przedmiar prac konserwatorskich wnętrz ganku i wieży gdaniska zamku krzyżackiego w Toruniu oraz ogrodzenia pomiędzy bramą kamienną a generałówką
8 - Przedmiar prac konserwatorskich wschodniego muru fosy zamku krzyżackiego od strony zachodniej
9 - Mapa - Rzut posadzki ganku i wieży gdaniska

10 - Wzór umowy

Otwarcie ofert - 07.11.2017r.:

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty:

1 - Strona 1
2 - Strona 2

Ogłoszenie nr 500071855 o udzieleniu zamówienia

Accessibility

JoomSpirit